Nazad

Prirodni antioksidansi koji doprinose kardiovaskularnom zdravlju

24.03.2021.

Ekstrakt kore primorskog bora(Pinus pinaster) sadrži mešavinu prirodnih antioksidanasa koji ispoljavaju brojne korisne efekte na zdravlje ljudi. Korišćenjem preciznog tehnološkog postupka izdvaja se jasno definisana, standardizovana smeša procijanidina, bioflavonoida, katehina i organskih kiselina sa snažnim antioksidativnim delovanjem.

Uloga antioksidanasa jeste da neutrališu veoma reaktivne molekule, slobodne kiseonične radikale, koji nastaju u normalnim procesima metabolizma u našem telu. Slobodni kiseonični radikali takođe mogu uticati na pojavu pojedinih oboljenja ukoliko se stvaraju u višku ili ukoliko se ne eliminišu, kao što je to slučaj kod ateroskleroze, hipertenzije, dijabetesa, astme i različitih malignih oboljenja. Zbog toga je važno unositi prirodne izvore antioksidanasa, bilo kroz citrusno voće kao izvor vitamina C ili kroz dijetetske suplemente, kao što je to Oligopinn®.

Ovaj preparat može biti od velike koristi osobama sa kardiovaskularnim oboljenjima. Efikasnost Oligopinn®-a potvrđuju brojna eksperimentalna i klinička istraživanja. Uočeno je da primena ekstrakta kore primorskog bora značajno poboljšava endotelnu funkciju kod bolesnika sa stabilnom koronarnom bolešću srca. Primena ovog preparata u dozi od 200 mg dnevno tokom 8 nedelja dovela je do značajnog poboljšanja dilatacije posredovane protokom (FMD, engl. flow-mediated dilatation ) brahijalne arterije, sa prosečnih 5.3 ± 2.6 na vrednosti od 7.0 ± 3.1. Pritom, nije uočena značajna razlika u FMD sa primenom placeba. Poboljšanju mikrocirkulacije i vazodilatatornom efektu ovog suplementa doprinosi i značajno smanjenje vrednosti endotelina-1, snažnog vazokonstriktora.

Koristi mogu imati i osobe sa hipertenzijom. Jedno istraživanje na ovoj populaciji uključilo je 24 ispitanika sa stadijumom 1 hipertenzije koji nisu dobijali antihipertenzivnu terapiju. Kako bi se ograničili na izolovanu hipertenziju, ispitanici nisu imali dodatne kardiovaskularne faktore rizika. U grupi koja je dobijala ekstrakt kore primorskog bora tokom 5 nedelja (75 mg, dva puta dnevno) zabeleženo je značajno smanjenje sistolnog arterijskog pritiska (za prosečno 6,36 mmHg) u odnosu na inicijalne vrednosti. Posmatrajući podgrupu žena, redukcija sistolnog pritiska je bila još izraženija i iznosila je 14,75 mmHg. Uočen je trend ka smanjenju dijastolnog arterijskog pritiska sa primenom ekstrakta kore primorskog bora (za 1,82 mmHg).

U istoj studijskoj populaciji zabeležen i hipolipemijski efekat ekstrakta kore primorskog bora. Nakon 5 nedelja primene ekstrakta u dozi od 75 mg dva puta dnevno, vrednosti HDL-holesterola su povećane za 14% i vrednosti Apo A-1 za 8%, dok je odnos Apo B-100/Apo A-1 značajno smanjen za 10% u odnosu na primenu placeba. Pored toga, kod osoba na suplementaciji ekstraktom kore primorskog bora registrovana je značajna redukcija oksidovanog LDL-a (oxLDL) za skoro 30%. Kako je oxLDL važan u procesu ateroskleroze, pored hipolipemijskog, ovi rezultati ukazuju i na ateroprotektivni efekat Oligopinn®-a.

Istakli bismo još jedan koristan efekat Oligopinn® dijetetskog suplementa za kardiovaskularne bolesnike, a to je antitrombocitni efekat. Uočeno je da primena ekstrakta kore primorskog bora u dozi od 100 mg prevenira agregaciju trombocita do koje dovodi pušenje, slično efektu aspirina od 500 mg. Međutim, dok aspirin produžava vreme krvarenja, ovo nije slučaj sa ekstraktom kore primorskog bora. Takođe, primena ovog ekstrakta u većoj dozi (200 mg) ispoljava antitrombocitni efekat kod pušača koji je postojan preko 6 dana.

Reference:
1. Enseleit F, et al. Eur Heart J 2012;33(13):1589-97.
2. Liu X, et al. Life Sci 2004;74(7):855-62.
3. Araghi-Niknam M, et al. Integr Med 2000;2(2):73-7.
4. Putter M, et al. Thromb Res 1999;95(4):155-61.

Ostale vesti

24.03.2021Prirodni antioksidansi koji doprinose kardiovaskularnom zdravlju

Ekstrakt kore primorskog bora (Pinus pinaster) sadrži mešavinu prirodnih antioksidanasa koji ispoljavaju brojne korisne efekte na zdravlje ljudi. Korišćenjem preciznog tehnološkog postupka izdvaja se jasno definisana, standardizovana smeša procijanidina, bioflavonoida, katehina i organskih kiselina sa snažnim antioksidativnim delovanjem....

Saznajte više
27.01.2021Prirodni način da poboljšamo zaštitu od COVID-19: Oligopinn®

Pored svakodnevnih novih informacija o COVID-19 koje stižu iz brojnih zemalja širom sveta, i dalje ne možemo tačno predvideti kod kojih osoba će SARS-CoV-2 infekcija proteći asimptomatski, a koji pacijenti će ispoljiti simptome umerene/teške respiratorne infekcije. Najteži oblik COVID-19 se manifestuje akutnim respiratornim distres sindromom (ARDS) gde se beleži veliki mortalitet bolesnika. Smatra se da u osnovi najtežih formi COVID-19...

Saznajte više