Najčešća pitanja

Najčešća pitanja

Slobodni kiseonični radikali predstavljaju veoma reaktivna jedinjenja kiseonika. Nastaju uglavnom kao sporedni produkti tokom normalnog metabolizma u ćeliji. Imaju sposobnost da započnu “lančanu reakciju” oštećenja ćelijskih membrana, koja kada se jednom pokrene, može značajno oštetiti veliiki broj ćelija. Srećom te naš organizam poseduje antioksidanse, molekule koji mogu da neutrališu slobodne radikale.

Flavonoidi su jedinjenja koja pripadaju grupi polifenola, supstanci koje imaju važnu protektivnu ulogu kod biljaka, a ujedno ispoljavaju snažnu antioksidativnu aktivnost. Jedna od klasa flavanoida su flavan-3-oli u koje spadaju katehin i epikatehin. Oksidativnom kondenzacijom flavan-3-ola nastaju procijanidini, koji mogu biti prisutni kao monomeri i oligomeri. Ono što doprinosi korisnim svojstvima kore primorskog bora jesu upravo oligomerni proantocijanidini.

Korisni efekti ekstrakta kore primorskog bora na zdravlje ljudi poznati su više od 40 godina. Postoji preko 470 naučnih publikacija o ekstraktu kore primorskog bora, čiji se broj povećava iz godine u godinu. I dalje se ispituju korisni efekti ovog prirodnog antioksidansa, te nova naučna saznanja proširuju spisak mogućih indikacija za njegovu primenu.

Dosadašnja toksikološka, eksperimentalna i klinička ispitivanja nisu zabeležila neželjene reakcije kod primene ekstrakta kore primorskog bora.

Ekstrakt kore primorskog bora (Pinus pinaster) dobija se precizno definisanim tehnološkim postupkom koji podrazumeva: ekstakciju čvrsto-tečno, ekstrakciju tečno-tečno, kristalizaciju i dehidrataciju (sušenje raspršivanjem). Na taj način se izdvaja smeša standardizovanog sastava procijanidina, bioflavonoida, katehina i organskih kiselina.

Kod odraslih osoba se savetuje primena 2 kapsule Oligopinn®-a dnevno sa 200 ml vode.

Do sada nisu zabeležene interakcije ekstrakta kore primorskog bora sa drugim lekovima i dijetetskim suplementima. Ekstrakt kore primorskog bora sadrži supstance koje imaju mogućnost pojačavanja imunskog sistema, smanjenja vrednosti šećera u krvi i inhibitornog efekta na trombocite. Zbog toga je potreban oprez i konsultacija sa lekarom ukoliko se Oligopinn® primenjuje zajedno sa:

  • imunosupresivnim lekovima (kao što su azatioprin, prednizon i drugi kortikosteroidi, ciklosporin, mikofenolat, takrolimus, sirolimus i dr.)
  • lekovima za terapiju dijabetesa (uz pažljiv monitoring šećera u krvi)
  • antikoagulantnom i antitrombocitnom terapijom (aspirin, klopidogrel, heparin, varfarin i dr.)

Na efekte Oligopinn®-a ne utiče unos hrane u značajnoj meri. Za postizanje optimalnih efekata savetuje se da peroralna primena Oligopinn®-a bude 1h pre obroka ili 2h posle obroka.

Za optimalni učinak Oligopinn®-a savetuje se primena dve kapsule dnevno tokom najmanje dva meseca. Oligopinn® predstavlja dodatak ishrani i ne može se definisati trajanje upotrebe.