Kliničke studije

Kliničke studije

Antioksidativni efekat

Eksperimentalna in vitro istraživanja, kao i ispitivanja na animalnim modelima su pokazala da ekstrakt kore primorskog bora ima snažan afinitet prema LDL-česticama i da efikasno inhibira oksidaciju LDL-a, delujući ateroprotektivno. Ekstrakt kore primorskog bora je potvrdio antioksidativni efekat u 3D testu kojim se ispituje protektivni efekat nekog jedinjenja kod oštećenja DNK slobodnim hidroksilnim radikalima (OH•). U istraživanju koje je uključilo 20 zdravih ispitanika, primena ekstrakta kore primorskog bora u dozi od 150 mg dnevno tokom 6 nedelja potvrdila je antioksidativni efekat ovog preparata uz porast ORAC (oxygen radical absorbance capacity), koji se vratio na inicijalne vrednosti nakon prestanka suplementacije. Antioksidativni efekat ekstrakta kore primorskog bora potvrđen je kod pušača, za koje je poznato da imaju povećan oksidativni stres.

Vazodilatatorni efekat i popravljanje mikrocirkulacije

Kod pacijenata sa stabilnom koronarnom bolešću uočeno je da primena ekstrakta kore primorskog bora tokom osam nedelja dovodi do značajnog poboljšanja endotelne funkcije, odnosno do značajnog poboljšanja neizvazivno merene dilatacije posredovane protokom (engl. flow-mediated dilatation, FMD). Popravljanje mikrocirkulacije se javlja kao posledica snažnog antioksidativnog efekta ekstrakta kore primorskog bora, uz značajno smanjenje vrednosti 15-F(2t)-izoprostana, markera oksidativnog stresa. Pored toga, kod primene ovog suplementa zabeleženo je značajno smanjenje vrednosti endotelina-1, snažnog vazokonstriktora, čime se dodatno može objasniti vazodilatatorni efekat ekstrakta kore primorskog bora.

Venotonični efekat

Primena ekstrakta kore primorskog bora pokazala je odlične rezultate kod osoba sa hroničnom bolešću vena i varikoznim venama nogu. Primena ovog ekstrakta u dozi od 100 mg tri puta dnevno tokom dva meseca dovela je do značajnog poboljšanja simptoma, povlačenja otoka i bolova u nogama u poređenju sa placebom. Kod skoro 60% ispitanika koji su dobijali ekstrakt kore primorskog bora zabeleženo je potpuno povlačenje otoka i bolova u nogama. S druge strane, nije zabeležena promena protoka venske krvi merena ultrazvučnim pregledom. Stoga se pretpostavlja da je u osnovi venotoničnog efekta ovog suplementa pojačanje vezivne potpore, elastičnosti i tonusa venskih krvnih sudova.

Regulisanje vrednosti masnoća u krvi

Hipolipemijski efekat ekstrakta kore primorskog bora pokazan je kod 24 ispitanika sa izolovanom hipertenzijom (stadijum 1), koji nisu uzimali antihipertenzivnu terapiju, a imali su normalne vrednosti holesterola u krvi. Nakon 5 nedelja primene ekstrakta u dozi od 75 mg dva puta dnevno, vrednosti HDL-holesterola su povećane za 14% i vrednosti Apo A-1 za 8%, dok je odnos Apo B-100/Apo A-1 značajno smanjen za 10% u odnosu na primenu placeba. Pored toga, kod ispitanika koji su dobijali ekstrakt kore primorskog bora registrovana je značajna redukcija oksidovanog LDL-a (oxLDL) za skoro 30%. Kako je oxLDL važan u procesu ateroskleroze, pored hipolipemijskog, ovi rezultati ukazuju i na ateroprotektivni efekat ekstrakta kore primorskog bora.

Astma

Primena ekstrakta kore primorskog bora pokazala je obećavajuće rezultate kod bolesnika sa astmom, kako kod odraslih, tako i kod dece. Analizirane su 22 odrasle osobe sa astmom koje su nakon randomizacije dobijale ekstrakt kore primorskog bora (doziran prema telesnoj težini, do 200 mg dnevno) ili placebo tokom 4 nedelja. Uočeno je značajno poboljšanje FEV1 u odnosu na inicijalne vrednosti, kao i poboljšanje odnosa FEV1/FVC kod ispitanika koji su dobijali ovaj ekstrakt, što nije zabeleženo u placebo-grupi. Kod ispitanika u eksperimentalnoj grupi registrovano je značajno poboljšanje simptoma astme, što je praćeno značajnim smanjenjem leukotrijena u serumu. U pedijatrijskoj populaciji sa astmom pokazalo se da primena ekstrakta kore primorskog bora značajno poboljšava simptome i parametre plućne funkcije. Takođe, deca koja su koristila ovaj ekstrakt mogla su češće da smanje ili obustave tzv. rescue inhalatornu terapiju u odnosu na primenu placeba.

Osteoartritis

Primena ekstrakta kore primorskog bora značajno smanjuje simptome i poboljšava svakodnevno funkcionisanje osoba sa osteoartritisom, produžava distancu hodanja i smanjuje potrebu za redovnom terapijom.

Retinopatija

Uočena je efikasnost ekstrakta kore primorskog bora kod osoba sa retinopatijom vaskularne etiologije (usled ateroskleroze, dijabetesa i drugih uzroka). Primena ovog preparata (150 mg dnevno, tokom 2 meseca) sprečila je dalju progresiju retinopatije, dovela do poboljšanja vaskularizacije retine i smanjenja propustljivosti endotela, što je rezultiralo poboljšanjem oštrine vida. Pored antioksidativnog i antiinflamatornog efekta, moguće je da smanjenju propustljivosti kapilara retine doprinosi smanjenje vrednosti VEGF (vaskularnog endotelnog faktora rasta), faktora permeabilnosti endotela, koje je uočeno sa primenom ekstrakta kore primorskog bora.

Ovo ispitivanje je uključilo 165 zdravih osoba, pušača (>15 cigareta dnevno) koji su u redovnoj ishrani unosili male količine voća i povrća. Jedna grupa ispitanika je tokom 8 nedelja uzimala ekstrakt kore primorskog bora u formi tablete (50 mg dnevno), dok je druga grupa dobijala placebo. Vrednosti reaktivnih metabolita kiseonika u plazmi značajno su redukovane nakon 8 nedelja primene ekstrakta bogatog flavonoidima, uz poboljšanje biološkog antioksidativnog potencijala. Efekat ekstrakta kore primorskog bora ispitivao se kod bolesnika sa stabilnom koronarnom bolešću. Istraživači su merili 15-F2t-izoprostan kao pokazatelj oksidativnog stresa. Uočeno je značajno smanjenje vrednosti 15-F2t-izoprostana nakon 8 nedelja primene ekstrakta bogatog flavonoidima, dok su vrednosti u placebo-grupi ostale nepromenjene.

Antihipertenzivni efekat

Efikasnost ekstrakta kore primorskog bora ispitivala se kod 24 osobe sa stadijumom 1 hipertenzije koje nisu dobijale antihipertenzivnu terapiju. Ispitivanje je bilo ograničeno na izolovanu hipertenziju, bez dodatnih kardiovaskularnih faktora rizika. U grupi koja je dobijala ekstrakt kore primorskog bora tokom 5 nedelja (75 mg, dva puta dnevno) zabeleženo je značajno smanjenje sistolnog arterijskog pritiska (za prosečno 6,36 mmHg) u odnosu na inicijalne vrednosti. Posmatrajući podgrupu žena, redukcija sistolnog pritiska je bila još izraženija i iznosila je 14,75 mmHg. Uočen je trend ka smanjenju dijastolnog arterijskog pritiska sa primenom ekstrakta kore primorskog bora (za 1,82 mmHg). Pokazalo se da primena ekstrakta kore primorskog bora značajno poboljšava endotelnu funkciju kod bolesnika sa stabilnom koronarnom bolešću srca. Primena ovog preparata u dozi od 200 mg dnevno tokom 8 nedelja dovela je do značajnog poboljšanja dilatacije posredovane protokom (FMD, engl. flow-mediated dilatation) brahijalne arterije, sa prosečnih 5.3 ± 2.6 na vrednosti od 7.0 ± 3.1. Pritom, nije uočena značajna razlika u FMD sa primenom placeba.

Antitrombocitni efekat

Pokazalo se da primena ekstrakta kore primorskog bora u dozi od 100 mg prevenira agregaciju trombocita do koje dovodi pušenje, slično efektu aspirina od 500 mg. Međutim, dok aspirin produžava vreme krvarenja, ovo nije slučaj sa ekstraktom kore primorskog bora. Takođe, primena ovog ekstrakta u većoj dozi (200 mg) ispoljava antitrombocitni efekat kod pušača, koji je postojan preko 6 dana.

ADHD (poremećaj pažnje i hiperaktivnosti) kod dece

Uočeno je da suplementacija ekstraktom kore primorskog bora kod dece i adolescenata sa ADHD tokom 4 nedelje dovodi do smanjenja hiperaktivnosti, poboljšanja pažnje, koncentracije i vizuelno-motorne koordinacije. Ovaj efekt se oslanja na antioksidativno delovanje što je potvrđeno značajnim povećanjem nivoa glutationa, najvažnijeg endogenog antioksidansa. Primena ekstrakta kore primorskog bora značajno povećava vrednosti redukovanog glutationa (GSH), značajno smanjuje vrednosti njegove oksidovane forme (GSSG), poboljšava odnos GSH/GSSG i ukupan antioksidativni status kod dece sa ADHD.

Sarkopenija

Uočeno je da primena ekstrakta kore primorskog bora može smanjiti destrukciju mišićnih vlakana, odnosno usporiti progresiju sarkopenije - nevoljnog i fiziološlog gubitka mišićne mase i snage. Sarkopenija podrazumeva smanjenje broja i veličine mišićnih vlakana i javlja se kod svih starih ljudi, bez obzira na njihovo zdravstveno stanje. Oksidativni stres može dovesti do destrukcije mišićnih vlakana, čemu se Oligopinn® može efikasno suprotstaviti.

Reference

  1. Assouad J-L, Piriou Y. NUTRAfoods;6(3):
  2. Busseroles J, et al. Int J Vitamin Nutr Res 2006;76(1):22-7.
  3. Dargelos E, et al. Exp Cell Res 2010;316(1):115-25.
  1. Mazur A, et al. Atherosclerosis 1999;145(2):421-2.
  2. Poussard S, et al. Phytother Res 2013;27(10):1529-35.
  3. Valls RM, et al. Phytomedicine 2016;23(12):1451-61.