Kako deluje Oligopinn?

Kako deluje Oligopinn?

Šta sadrži Oligopinn®?

Oligopinn® je dodatak ishrani na bazi suvog ekstrakta kore primorskog bora (Pinus pinaster) koji sadrži standardizovani sastav procijanidina, bioflavonoida, katehina i organskih kiselina, snažnih prirodnih antioksidanasa koji istovremeno ispoljavaju antiinflamatorni efekat.
Tokom brojnih metaboličkih procesa u našem organizmu često se stvaraju slobodni kiseonični radikali, koji mogu oštetiti ćelije i uticati na pojavu različitih oboljenja kod ljudi. Flavonoidi iz Oligopinn®-a uklanjaju slobodne kiseonične radikale i na taj način mogu pomoći u prevenciji i terapiji različitih bolesti.

Kako deluje Oligopinn®?

Oligopinn® ispoljava brojne korisne efekte na zdravlje ljudi: neutrališe slobodne kiseonične radikale, smanjuje obim zapaljenja, poboljšava zdravlje vena, smanjuje krvni pritisak i reguliše vrednosti masnoća u krvi.

Antioksidativni efekat

Slobodni kiseonični radikali nastaju tokom normalnih metaboličkih procesa u našem organizmu. U pitanju su nestabilni molekuli koji mogu oštetiti naše ćelije. Povećana produkcija slobodnih kiseoničnih radikala povezuje se sa nastankom brojnih oboljenja. Ovi reaktivni molekuli uključeni su u nastanak kardiovaskularnih oboljenja (ateroskleroze i hipertenzije), dijabetesa, astme, tumora različitih lokalizacija i neuroloških oboljenja (Parkinsonove bolesti, Alchajmerove bolesti i multiple skleroze). Naš organizam poseduje sopstveni antioksidativni sistem koji može neutralisati slobodne kiseonične radikale. Unosom pojedinih vitamina, kao što su vitamin C i vitamin E, može se povećati antioksidativna zaštita organizma. Snažan antioksidativni efekat ispoljavaju i flavonoidi, prisutni u brojnom voću i povrću. Upravo smeša bioflavonoida i procijanidina čini najveći deo ekstrakta kore primorskog bora. Unos ovih jedinjenja u obliku preparata Oligopinn® doprinosi snažnoj i prirodnoj antioksidativnoj zaštiti organizma.

Vazodilatatorni efekat i popravljanje mikrocirkulacije

Uočeno je da ekstrakt kore primorskog bora ispoljava vazodilatatorni efekat i poboljšava endotelnu disfunkciju kod pacijenata sa koronarnom bolešću srca. Popravljanje mikrocirkulacije se javlja kao posledica snažnog antioksidativnog efekta ekstrakta kore primorskog bora, uz značajno smanjenje markera oksidativnog stresa.

Antiinflamatorni i imunomodulatorni efekat

Nakon primene ekstrakta kore primorskog bora uočeno je značajno smanjenje tri parametra zapaljenja (CRP – C-reaktivni protein, ICAM-1 – intercelularni adhezioni molekul-1 i E-selektin), što ukazuje na njegov antiinflamatorni efekat. Pokazalo se da ovaj ekstrakt smanjuje stvaranje proinflamatornih citokina iz makrofaga, smanjuje ekspresiju ciklooksigenaze (COX) i lipooksigenaze (LOX), uz smanjenje sekrecije matriksne metaloproteinaze-9 (MMP-9).

Antihipertenzivni efekat

Ekstrakt kore primorskog bora smanjuje sistolni arterijski pritisak do 15 mmHg kod osoba sa stadijumom 1 hipertenzije. U osnovi antihipertenzivnog efekta mogu biti inhibicija angiotenzin-konvertujućeg enzima (ACE) i povećano stvaranje azot-monoksida (NO), uz poznati antioksidativni i antiinflamatorni efekat. Pored toga, pokazalo se da primena ovog ekstrakta poboljšava endotelnu funkciju kod bolesnika sa stabilnom koronarnom bolešću.

Regulisanje vrednosti masnoća u krvi i antiaterogeni efekat

Kod primene preparata ekstrakta kore primorskog bora registruje se značajan porast “dobrog” HDL-holesterola, porast apolipoprotina A-1 (Apo A-1), uz smanjenje odnosa Apo B-100/Apo A-1. Poznato je da oksidovani LDL (oxLDL) ima značajnu ulogu u formiranju aterosklerotskog plaka i progresiji ateroskleroze. Ekstrakt kore primorskog bora ispoljava i antiaterogeni efekat jer značajno smanjuje vrednost oxLDL-a.

Antitrombocitni efekat

Primena ekstrakta kore primorskog bora sprečava agregaciju trombocita do koje dovodi pušenje kod dugogodišnjih pušača.